KVKK Bilgilendirme

PÜRPLAST POLİÜRETAN PLASTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

  1. Genel Tanım

 

        Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır.

 

         Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

           İşbu Aydınlatma Metni, Pürplast Poliüretan Plastik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından Şirket’in çalışanlarının, müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. Veri Sorumlusu

        Veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden, kişisel verilerin işlenme amaçlarının, vasıtalarının belirlenmesinden Pürplast Poliüretan Plastik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Pürplast A.Ş. ”) sorumludur.

 

  1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

 

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edilebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edilebilmektedir. Bu kapsamda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle verileriniz toplanmakta ve işlenebilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da ön görülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda Pürplast Poliüretan Plastik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Pürplast A.Ş.) tarafından işlenebilecekti.

 

Pürplast Poliüretan Plastik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Pürplast A.Ş.) tarafından işlenebilecek kişisel verilerinizin neler olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Veri Kategorisi

 

 

1-Kimlik

Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

 

 

2-İletişim

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.

 

 
   

3-Özlük

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.

   
   

4-Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

   
   

5-Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

   
   

6-Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

   
   

7-İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

   
   

8-Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

   
   

9-Finans

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.

   
   

10-Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

   
   

11-Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

   
   

12-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.

   
   

13-Irk Ve Etnik Köken

Irk ve etnik kökeni bilgileri v.b.

   
   

14-Kılık Ve Kıyafet

Kılık kıyafete ilişkin bilgiler v.b.

   
   

15-Sendika Üyeliği

Sendika üyeliği bilgileri v.b.

   
   

16-Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.

   
   

17-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

   
   

18-Genetik Veri

Genetik veriler v.b.

   
   

 

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak aktarılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda Madde 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

 

  1. İlgili Kişinin Hakları

 

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna veya yönlendirdiği kişilere başvurmak zorundadırlar.

Kanunun 14’üncü maddesine göre başvuru yolu tüketilmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunamaz.

 

       Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili ;

 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınızı veri sorumlusuna veya yönlendirdiği kişilere başvurarak kullanabilirsiniz.

 

Başvurunuzu, Gebze OSB2 Mahallesi 1000.Cad.No.1011/1 Çayırova/ KOCAELİ adresine yazılı   olarak; purplastpoliuretanas@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak, sistemimizde kvkkdestek@purplast.com.tr adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile e-posta göndererek başvurabilirsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapmanız durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.